Download algemene voorwaarden

Onze winkel is gesloten van 12 /7 tot en met 28/7.
Online bestellingen tussen 11/7 en 22/7 zullen verzonden worden op 23/7
Niet-contractuele foto's

De artikelen die wij verkopen worden op onze website zo precies mogelijk beschreven en afgebeeld. Mocht er, niettegenstaande al onze voorzorgen, zich toch een fout voordoen op onze website dan kunnen wij voor dit feit niet aansprakelijk worden gesteld. Jaartallen op de foto kunnen afwijken van de beschikbare jaartallen en zijn dus niet bindend.
 
De prijs
De aanbiedingen en prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden. Alle prijzen worden getoond exclusief verzendingskosten, maar inclusief BTW.
 
Verkoopscontract
Het verkoopscontract wordt opgemaakt bij de laatste stap vóór betaling, m.a.w. wanneer u op de overzichtspagina van uw bestelling (stap 3 "Controle van bestelling" in het koopproces) drukt op “Bestelling bevestigen”. U aanvaardt dan ook van rechtswege de volledige, onderhavige algemene verkoopvoorwaarden. Het verkoopscontract wordt pas definitief wanneer deze bevestigd is door de betaling van de prijs door de koper. Wijnhandel Bauwmans behoudt het recht een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders. In dit geval zal u electronisch binnen de 24 uur geinformeerd worden.
 
Verantwoordelijkheid
Door te bestellen verklaart U ouder te zijn dan 18 jaar en verantwoordelijk te zijn over uw aankoopdaad.
 
Factuur
Bedrijven die bij Wijnhandel Bauwmans bv bestellen, zullen een factuur ontvangen indien ze daar om verzoeken gedurende de bestelprocedure.
 
Leveringstermijn
Wijnhandel Bauwmans bv verbindt zich ertoe uw bestelling te leveren binnen de 7 werkdagen na ontvangst van betaling, indien alle producten voorradig zijn. In geval van uitputting (totaal, gedeeltelijk of tijdelijk) van de bestelde goederen zal Wijnhandel Bauwmans u op de hoogte stellen van de exacte status van uw bestelling. Eventuele vertragingen in de leveringen geven de koper geen recht om zijn koop te annuleren of de goederen te weigeren en zullen in geen geval aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding.
 
Levering
Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten (bijvoorbeeld de kost van het heropsturen van de goederen). In geval van fouten in de adresgegevens van de bestemmeling, kan de verkoper in ieder geval niet aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren. Gevallen van overmacht waardoor de verkoper ontheven wordt van zijn leveringsverplichting: oorlog, oproer, brand, staking, ongevallen en onmogelijkheid tot bevoorrading. In dat geval wordt de klant wel terugbetaald.

Levering buitenland
Wijnhandel Bauwmans bv hanteert als Belgische vennootschap de Belgische wetten, voorschriften en procedures. Indien de ontvanger van onze producten zich niet in het land van verzending bevindt, is de ontvanger aansprakelijk voor de eventuele verschuldigde omzet- belasting of invoerrechten geldende in het land van ontvangst.

Verlies of beschadiging bij transport
Conform de wet op de handelspraktijken valt verlies en/of beschadiging van een besteld product ten laste van de verkoper. De klant is wel verantwoordelijk voor het nakijken van de ontvangen goederen. Bij eventuele beschadiging kan terugbetaling of vervanging enkel geschieden na het onmiddellijk terugsturen bij ontvangst. Bij ondertekening van de ontvangstnota verklaart de klant genoegen te hebben genomen met de ontvangen goederen en zal terugbetaling of vervanging niet meer mogelijk zijn.
 
Bedenktijd
De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument  laat de aankoper toe binnen de 14 werkdagen vanaf de levering van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de verkoop afziet.( herroepingsrecht)De goederen dienen vervolgens terug gestuurd te worden binnen de 5 werkdagen na deze kennisgeving. In zulks geval, dient u ervoor te zorgen dat de goederen onbeschadigd, ongebruikt en in de ongeopende originele verpakking terug bij Wijnhandel Bauwmans worden geleverd.

Wijnhandel Bauwmans bv kan geretourneerde artikelen weigeren of niet terugbetalen wanneer de verpakking geopend werd of wanneer de producten door de klant beschadigd werden. De retour zending is door U te betalen. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar de afzender. Wij adviseren dat u een verzekerde koerier gebruikt. Wijnhandel Bauwmans bv kan immers niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies van de goederen tijdens het terugsturen. Wij zullen uw bestelling binnen de 15 werkdagen terugbetalen.
 
Garanties
Voor zover de voorwaarden en de omvang van deze garantie het toelaten, zal Wijnhandel Bauwmans bv in ieder geval haar tussenkomst beperken tot het vervangen van de gebrekkige stukken of tot de terugbetaling van de betaalde prijs zonder dat de klant aanspraak kan maken op een grotere schadevergoeding Wijnhandel Bauwmans zal nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor het niet-nakomen door een leverancier van diens verplichtingen m.b.t. de uitvoering van de garantie, o.a. ingeval van faillissement van de leverancier. Wijnhandel Bauwmans is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële of andere schade, van welke aard ook, die de klant of een derde zou lijden bij het verbruik van de goederen.
 
Klachten
Elke klacht kan via e-mail worden ingediend op info@justwine.be en zal binnen de 5 werkdagen worden behandeld. De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het verkoopscontract of van de huidige algemene voorwaarden zijn uitsluitend beheerst door het Belgische recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Sint Niklaas.
 
Privacy
Uw persoonlijke gegevens worden enkel door Wijnhandel Bauwmans gebruikt in het kader van de bevestiging, facturatie en levering van uw bestelling. Tenzij u hier bezwaar tegen heeft (tijdens de registratie procedure), kunnen ze worden doorgegeven aan contractueel met Wijnhandel Bauwmans verbonden organisaties. Krachtens de wet 78-17 van 6 januari 1978, heeft U tevens het recht uw gegevens op te vragen en tot verbetering over te gaan in geval van fouten.

JUST WINE
Wijnhandel Bauwmans bv
Zandstraat 74 - 9120 Haasdonk
BE 0639.888.313
tel : 03.775.86.60


 

We zijn met vakantie van 12 tot 28 juli.
Online bestellingen ontvangen na 10/7 zullen verzonden worden op 24/7.